مهر 12, 1399

کسب تندیس بلورین جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D توسط شرکت شناسا

کسب تندیس بلورین جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D توسط شرکت شناسا
مهر 10, 1398

اخذ جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D توسط شرکت شناسا

دومین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D (با رویکرد مدیریت منابع) در تاریخ 8 مهر ماه سال 98 در دانشگاه خاتم برگزار گردید. این مدل جایزه مدیریت دانش توسط […]