مرداد 31, 1401

نشست نوآوری‌های صنعت ساختمان با مشارکت مرکز نوآوری مهندسی و ساخت شناسا(بیلدزآپ)

مرکز نوآوری مهندسی و ساخت شناسا (Builds up) به عنوان شتابدهنده تخصصی این مجموعه در صنعت زیرساخت و ساختمان، در کنار مرکز نوآوری‌های دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی به بحث و گفتگو پرداختند.