دور جدید فعالیت شتاب دهنده تریگ اپ به عنوان بازوی شتابدهی مجموعه شناسا