سخن مدیر عامل

 حامد ساجدی

این ایام در حالی سپری می‌شوند که تجربه کاری شناسا در این چند ساله، شناختی عمیق و درگیرانه با فضای کسب و کارهای نوین را فراهم آورده است. شرایط دشوار اقتصادی در کشور و بویژه به خطر افتادن برخی حوزه‌های سنتی و امن در کسب و کارها و از سویی دیگر حرکتی جهانی در حرکت به سمت کسب و کارهای نوین و ایجاد فرصت‌هایی برای جانشانی اقتصادهایی گرانسنگ و با سابقه در این فضا و به طور مشخص در کشورهای اروپایی و آسیایی در مسیری که با الگوهایی البته متفاوت در آمریکای شمالی منشاء توفیق بوده‌ است. این شرایط را شایسته توجهی جدی کرده است.

 

این شرایط بسیاری از بازیگران حوزه اقتصاد ملی و صاحبان سرمایه را به حوزه کارآفرینی نوین علاقمند ساخته و فضای کاری را با چند سال گذشته متفاوت کرده است. در این منظر گروه مالی پاسارگاد به عنوان یک نهاد پیشرو که در گزینش حوزه‌های خلاق خوشنام و موفق بوده است با شرایطی رو‌به‌روست که با تاکید بر تجارب عمومی در حوزه کسب و کار و در کلیت گروه مالی تمرکز اختصاصی در شناسا بر حوزه نوآوری می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. دستاورد این رویکرد دستیابی به مدل جامع شناسایی، ایجاد، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای نوین است که در صورت تمرکز متناسب می تواند جایگاه مناسبی برای گروه مالی در آینده و چهره جدید حوزه‌های اقتصادی ملی و بین المللی را به همراه آورد. مبتنی بر این دیدگاه امید است که همچون سایر عرصه‌ها، رهبری هوشمندانه مدیریت ارشد گروه در کنار هم‌افزایی و همراهی ذینفعان و صاحب‌نظران درون گروه مالی و شبکه همدلان در زیست بوم کارآفرینی نوآورانه کشور، منشاء خیر و برکت در حوزه کسب و کارهای نوین در شناسا باشد.