فرصت شغلی

شرکت شناسا(پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد) به منظور جایگاه شغلی دستیار دفتری، استخدام می‌کند:

شرح وظایف دستیار دفتری

  • پاسخگویی به تلفن‌ها
  • درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﻓﺎﮐﺲ ﻫﺎ و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ و اﺷﺨﺎص
  • ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
  • ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻼﻗﺎت و ﺗﻌیین ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
  • ﺗﻨﻈﯿﻢ اوﻗﺎت ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮادﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه درﺟﻠﺴﺎت
  • تایپ و تنظیم نامه ها سایرمکاتیات
  • ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﮔﺰارﺷﺎت

توانمندی ها و مهارتهای شغلی مورد نیاز

  • تسلط به نرم افزارهای Microsoft Office  
  • تسلط به تایپ فارسی
  • روابط عمومی خوب و مناسب

لطفا افراد علاقمند با شرط سنی زیر 26 سال برای این جایگاه شغلی تا 31 مرداد ماه رزومه خود را ارسال فرمایند.

hr@shenasa.ir

//]]>