ما چگونه کار می کنیم

دریافت فرم‌ طرح نوآورانه


—   ویژه اشخاص حقیقی

کارآفرینان گرامی فرم مربوطه را دانلود و تکمیل نموده و به آدرس ایمیل d.d@shenasa.ir ارسال فرمایید.

دانلود فرم ها

دریافت فرم‌ شرکت‌ها


—  ویژه اشخاص حقوقی

کارآفرینان گرامی فرم مربوطه را دانلود و تکمیل نموده و به آدرس ایمیل d.d@shenasa.ir ارسال فرمایید.

دانلود فرم ها

پیگیری تلفنی


—   اشخاص حقیقی و حقوقی

در مرحله ارزیابی فرصت پیگیری مرحله به مرحله به جهت تبادل شفاف اطلاعات و ارائه آخرین وضعیت بررسی طرح کسب و کاری وجود خواهد داشت